Likestillingsredegjørelse – Care AS

Centric Care jobber for likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
og kombinasjoner av disse grunnlagene. Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging.

Les mer her for Likestillingsredegjørelse – Care AS: Tilstand for kjønnslikestilling (se vedlegg nr.1) 

Kartlegging av faktisk tilstand for kjønnslikestilling: Del 2:Kartlegging av faktisk tilstand for kjønnslikestilling.