Koronavirus – temaside

Her finner du nyheter, oppdaterte tall, informasjon og råd om koronaviruset. Har du spørsmål du ikke får besvart her kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

Til deg som er nærkontakt

Her finner du informasjon og råd til nærkontakter og de som er i karantene.

Fra 15.12.21 er det endringer i covid-19-forskriften med samme regler for isolasjon og karantene uavhengig av virusvariant.

Råd til deg som er nærkontakt

 • Du som er nærkontakt kan ha blitt smittet med covid-19
 • Du skal være i karantene dersom du bor i samme husstand som noen som har covid-19
 • Du som er øvrig nærkontakt anbefales å teste deg og å følge med på om du får symtomer
 • Alle nærkontakter som får symptomer skal holde seg hjemme og teste seg

Hvis du defineres som nærkontakt, er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du har hatt så tett kontakt med en person med covid-19 at du kan ha blitt smittet.

Det skilles mellom nærkontakter som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til den som er smittet, så som kjæreste eller bestevenn, og øvrige nærkontakter. For husstandsmedlemmer skilles det også mellom vaksinerte og uvaksinerte. Nærkontakter vil i hovedsak få beskjed av den smittede selv.

For ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er definert som nærkontakter gjelder dette:

Informasjon til deg som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær

 • Er du husstandsmedlem eller tilsvarende nær (som kjæreste eller bestevenn) har du plikt til karantene i 10 døgn. Dette gjelder også barn.
 • Du skal ta en test så snart som mulig.Karantenen kan avsluttes ved negativ test etter 7 døgn. Testene kan være selvtest, hurtigtest tatt av helsepersonell eller PCR-test.
 • Dersom du bor sammen med en eller flere smittede personer og du kan holde helt avstand, telles karantenedøgnene dine fra tidspunktet den siste smittede testet positivt.
 • I noen tilfeller kan det være vanskelig å holde helt avstand når du bor sammen med en eller flere personer som er smittet, og som trenger omsorg. Det meste av smitten skjer i dagene før og etter en person blir syk. Derfor trenger de andre i huset ikke vente helt til den siste personen i huset er ferdig med sin isolasjon før en teller 10 karantenedøgn. Du kan regne kontakt på dag 4 (med den siste syke i husstanden), som siste eksponering, og telle 10 døgn derfra. For de som bor sammen med én eller flere personer som er isolert, kan test for å avslutte karantenen tidligst tas 11 døgn (4+7) etter sykdomsstart hos den siste syke i husstanden.
 • En person som avisoleres, men som bor sammen med person(er) som fortsatt er i pålagt isolasjon behøver ikke gå inn i ny karantene.
 • Det skal ikke brukes tvang eller medisiner for å gjennomføre testing.
 • Barn under 16 år skal ikke testes dersom det er uforholdsmessig krevende å få tatt test av barnet.
 • Barn under skolealder anbefales kun test ved symptomer, men dersom man ønsker å korte ned karantenetiden til 7 dager, må det foreligge negativ test først. Foresatte bestemmer om barn skal testes.
 • Dersom du får symptomer, skal du holde seg hjemme og teste deg. Dette gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus.
 • Hvis du tester positivt, må du være i isolasjon og du må ta en bekreftende prøve på teststasjon. Se Til deg som må i isolasjon
 • Karanteneplikt gjelder ikke for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som:
  • Har gjennomgått covid-19 de siste 3 månedene
  • Har fått oppfriskningsdose (boosterdose etter fullvaksinering) for minst 1 uke siden dersom man tester seg daglig med hurtigtest eller annenhver dag med PCR i 7 døgn etter kontakten.

Råd til deg som er øvrig nærkontakt

 • Du regnes som øvrig nærkontakt dersom du har vært i kontakt med den smittede fra 2 døgn før de fikk symptomer eller positiv test hvis de ikke har symptomer, og en har vært nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter.
 • Du har ikke plikt til karantene.
 • Du anbefales test dag 3 og 5 etter siste nærkontakt. Testene kan være selvtest, hurtigtest tatt av helsepersonell eller PCR-test.
 • Hvis du har hatt koronainfeksjon siste 3 måneder eller inngår i jevnlig testing trenger du ikke følge disse testanbefalingene.
 • Du bør følge med på helsetilstanden din og om du får symptomer i 10 døgn. Alle bør ha lav terskel for å teste deg selv ved milde symptomer.
 • Tar du en selvtest som blir positiv, må du være i isolasjon og du bør ta en bekreftende prøve på teststasjonen. Se Til deg som må i isolasjon
 • Barn under skolealder anbefales kun test ved symptomer. Foresatte bestemmer om barn skal testes.
 • Barn under 16 år skal ikke testes dersom det er uforholdsmessig krevende å få tatt en test.
 • Det skal ikke brukes tvang eller medisiner for å gjennomføre testing

Beskrivelse av hva som menes med fullvaksinert her:

Det er egne råd for deg som jobber i helse- og omsorgstjenesten:

For nærmere informasjon angående barn og unge, se Råd og informasjon om barn og unge og Råd om smittevern i skole og barnehage.

Regler for deg som skal være i smittekarantene

2020-12-18 Piktogram karantene og isolasjon2.png

Dersom du ikke har et fast bosted, eller egnet sted for karantene, kan kommunen du oppholder deg i hjelpe deg med å finne et slikt sted. Dette kan også gjelde for personer uten lovlig opphold i landet/papirløse migranter.

Mer informasjon om helsehjelp til personer uten lovlig opphold i landet, finnes på Helsenorge.no:

Når du er i smittekarantene, gjelder følgende:

 • Du bør teste deg slik det er beskrevet ovenfor under råd til husstandsmedlemmer/tilsvarende nære.
 • Du bør holde god avstand til eldre barn og andre voksne. For barn og personer med behov for helsehjelp, må likevel omsorgsbehovet prioriteres høyest.
 • Unngå besøk i hjemmet.
 • Du skal ikke gå på jobb eller andre aktiviteter utenfor hjemmet, med mindre du er unntatt smittekarantene i arbeidstiden etter covid-19 forskriften.
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands.
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du kan gå tur ute, men hold minst 2 meter avstand til andre.
 • Du skal unngå steder der det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand til andre, bruk munnbind og unngå kø.
 • Vær obs på egne symptomer. Dersom du får akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, mister smaks- eller luktesansen, eller har andre symptomer på covid-19 mens du er i karantene, regnes du som sannsynlig smittet av covid-19. Da skal du la deg teste så snart som mulig og isolere deg i påvente av prøvesvar. Tester du positivt for covid-19 i karantenetiden, skal du være i isolering, og du må informere dine nærkontakter. Ved behov for hjelp kan du kontakte kommunens smittesporingsteam. Ved negativ test fortsetter du karantenen som planlagt.

Egnet sted for karantene

 • Det viktigste kravet for at et sted skal være egnet for karantene er at du skal kunne holde god avstand til andre voksne og eldre barn i hele karantenetida.
 • For de med fast bopel i Norge er det vanlig å gjennomføre karantene i eget hjem. Hvis du bor sammen med andre på liten plass, kan du få hjelp til å finne et egnet karantenested.
 • Hybler/kollektiv kan være egnet som oppholdssted dersom det er mulig å holde avstand til andre voksne og eldre barn. Du bør da bruke fellesarealer minst mulig.
 • Studentboliger stilt til disposisjon av Studentsamskipnaden er i utgangspunktet ikke egnet som karantenested. Studentsamskipnadenes studentboliger skal vurderes etter unntaket i §5 fjerde ledd bokstav a, der det stilles krav om enerom, eget toalett og eget kjøkken for at studenten skal kunne gjennomføre karantene i studentboligen.
 • Overnattingssteder der man må omgås andre gjester, er ikke egnet for karantene. Opphold i campingbil, -vogn, telt eller hytte på campingplasser uten eget bad/toalett og kjøkken godtas ikke som adresse for gjennomføring av karantenetiden hvis man må dele fasiliteter med andre personer enn de nærmeste/reisefølget. Det samme gjelder opphold på adresser der man må dele rom/fasiliteter med andre enn dem man vanligvis bor sammen med, for eksempel hybelhus og andre boliger med felles bad eller kjøkken.
 • “Brakkebyer” og asylmottak kan være egnet sted for karantene, forutsatt at man har enerom med eget bad/toalett og kjøkken (eventuelt organisert matlevering). For organisering av tilrettelagt oppholdssted for karantene der mange bor sammen, se under.
 • Karantenehotell kan tilbys personer som ikke har annet egnet karantenested. Se Tilbud om karantenehotell for innreisende til Norge med behov for egnet karantenested (dsb.no).

Offentlig transport når du er i karantene

Hvis du er i innreisekarantene skal du som hovedregel ikke benytte offentlig transport, og aldri hvis du har symptomer på covid-19. Du kan likevel bruke offentlig transport for å komme deg til egnet karantenested i eller utenfor Norge.

Personer i smittekarantene kan unntaksvis bruke offentlig transport for å komme seg til egnet karantenested i Norge etter tillatelse fra kommuneoverlegen.

For slike reiser med offentlig transport når du er i karantene gjelder følgende:

 • Reis raskeste vei.
 • Det er påbudt å bruke munnbind under hele reisen, unntatt for barn under 12 år. Bruk anbefalt type munnbind og følg rådene om korrekt bruk.
 • Vær ekstra nøye med å ha god hånd- og hostehygiene.
 • Forsøk å unngå avganger der du ikke klarer å holde minst 1 meters avstand til andre. Forhåndsbestilte/registrerte plasser bør benyttes.
 • Dersom du må overnatte underveis, skal dette skje på et forhåndsbestilt overnattingssted og gjennomføres i tråd med krav og anbefalinger for karantene.

Se også andre aktuelle saker:

Les også