Årsredovisning 2018

Centric ökade omsättningen tack vare ökat fokus på kärnverksamheten

Under 2018 skördade Centric frukten av den strategi som IT-företaget lanserade 2015. Företagets fokus på kärnverksamheten, övergången till molntjänster och tätare internationella samarbeten har lett till intressanta projekt och nya kunder, både i det egna landet och utomlands.
2018 togs återigen viktiga steg i övergången till molntjänster och vi känner oss trygga inför framtiden. Omsättningen för 2018 uppgår till 490 miljoner euro, en ökning med nästan fem procent jämfört med 2017. EBIT-resultatet har sjunkit och uppgår till 24 miljoner euro (2017: 27,5 miljoner euro). Verksamhetsresultatet förbättrades under 2018 jämfört med året innan

Utbyggnad av aktiviteterna inom våra fokusområden

Under 2018 har vi utökat våra positioner ytterligare inom branscherna detaljhandel, finansiering och offentlig sektor i linje med strategin. Denna förstärkning är viktig för framtiden eftersom Centric fortsätter att med egna medel investera i utveckling och innovation av produkter och tjänster för kunderna på dessa marknader. För att dessa investeringar ska löna sig krävs en tillräckligt stor marknadsandel och tillväxtpotential och det var anledningen till att vi i början av 2019 överlät våra programvarulösningar för bostadsföretag inom allmännyttan till en aktör som har denna sektor som kärnverksamhet.

Tjänster som ger mervärde

Inom infrastruktur har vi introducerat våra kunder för nya möjligheter: från utstationering till styrtjänster, från återförsäljare och implementering av hårdvara till leverantör av molntjänster. Dessa nya tjänster gör att Centric erbjuder ett ökat mervärde. Ett viktigt steg i denna övergång var försäljningen av företagets återförsäljarverksamhet. Tack vare denna utveckling har andelen återkommande kunder ökat ytterligare, vilket är viktigt för kontinuiteten, både för kunderna och för Centrics medarbetare.

Internationell tillväxt

Internationellt sett är Centric inriktat på utbyggnad av aktiviteter inom sektorn detaljhandel, bemanningstjänster och IT-outsourcing. Det intensiva internationella samarbetet och tillväxten på dessa områden ledde under 2018 bland annat till att företaget började tillhandahålla tjänster till outsourcingkunder i Skandinavien och till att en ny filial öppnades i Litauen. De anställda i Litauen arbetar bland annat nära servicedesk-teamen i de andra Centric-länderna genom att ge support till kunder som är internationellt aktiva.

Mer information om utvecklingen inom Centric står att läsa i årsrapporten.

 Årsredovisning