Aktsomhetsvurdering

Aktsomhetsvurdering

Gjennomføring av aktsomhetsvurdering ble i 2022 et lovkrav i Norge gjennom Åpenhetsloven. Formålet med loven er å fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester.

Aktsomhetsvurderingen er et viktig verktøy for å identifisere risiko for brudd på menneskerettigheter eller negativ påvirkning på miljø og klima. Vårt arbeid tar utgangspunkt i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP, 2011) og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (regjeringen.no))

I året som kommer vil Centric jobbe for å gjennomføre en større aktsomhetsvurdering. Eksisterende retningslinjer i Centric vedr. menneskerettigheter og arbeidsforhold skal gjennomgås og oppdateres i tråd med åpenhetslovens krav. Vi vil i dette arbeidet kartlegge og evaluere eventuell negativ påvirkning ut fra egen virksomhet samt våre forretningsforbindelser, og iverksette planer og tiltak dersom vi finner dette nødvendig.

Centric sitt styre og ledergruppen er ansvarlig for beslutninger knyttet til økonomiske, miljømessige og sosiale temaer.

Sertifiseringer

I Centric har vi et dokumentert ledelse- og miljøstyringssystem sertifisert ihht. ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 og disse systemene omfatter våre tjenesteleveranser som rekruttering og utleie av personell, konsultentformidling samt IT-tjenester og konsultvirksomhet. Oppfølgingen av disse systemene gir oss økt bevissthet rundt og sikrer at Centric har en god og bærekraftig forretningspraksis.

Krav til leverandører og samarbeidspartnere

Tett samarbeid og dialog med våre leverandører og samarbeidspartnere er en viktig del av rammeverket for aktsomhetsvurderinger. Vi jobber systematisk for å innhente innspill fra, og involvere, våre leverandører og samarbeidspartnere, og forventer at de arbeider målrettet og systematisk for å dekke grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Resultat

Centric har foreløpig ikke kjennskap til negative forhold knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold