Aktsomhetsvurdering

Aktsomhetsvurdering Gjennomføring av aktsomhetsvurdering ble…

Hvorfor har vi en integritetspolitikk?

Centric Care AS (”Centric Care”, ”vi”, ”oss” og ”vår”) ivaretar din personlige integritet. Vi strever derfor etter alltid å beskytte dine personopplysninger på best mulig måte og følge de til enhver tid gjeldende lover og regler for personvern. Med denne integritetspolitikken vil vi informere deg om hvordan personopplysningene dine blir behandlet av oss.
Denne politikken gjelder for alle personopplysninger som innhentes når du søker ledige stillinger, oppdrag eller registrerer din CV via https://centriccare.eu/nb/ ”Nettsiden”. Politikken gjelder også for de opplysningene som blir innhentet i løpet av rekrutteringsprosessen. Med ”oppdrag” mener vi her både enkeltoppdrag som konsulent og som ansatt.

Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?

Centric Care AS, 883 499 182, med adresse Kirkegate 15, 5,etg. 0153 Oslo, telefonnummer +47 23 10 00 60  og e-postadresse info.care.no@centric.eu er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger (personopplysningsansvarlig).

Hvilke personopplysninger behandler vi?

De personopplysningene om deg som vi behandler, er de opplysningene du gir oss når du søker et oppdrag eller registrerer CV-en din på nettsiden. Vi behandler også de opplysningene vi innhenter fra deg eller tredjepart under rekrutteringsfasen.

Personopplysninger du har gitt oss: Når du registrerer deg på nettsiden, gir du oss en viss informasjon om deg selv. Du gir også informasjon om deg selv i løpet av rekrutteringsfasen, f.eks. ved intervjuer. Denne informasjonen kan for eksempel være navn, telefonnummer, personnummer, adresse, e-postadresse, kompetanse og stilling, kjønn, statsborgerskap, bilder, CV og andre dokumenter som du legger ved søknaden, f.eks. personlig brev, legitimasjon og attester.

Personopplysninger vi har samlet fra tredjepart: Hvis du oppgir referanser i forbindelse med rekruttering, kan det hende vi innhenter personopplysninger om deg fra disse referansene. Vi kan også innhente personopplysninger om deg fra Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn. Opplysningene som blir samlet inn fra tredjepart, kan f.eks. være opplysninger om dine personlige egenskaper, om autorisasjon og lisens samt eventuelle tilsynssaker eller klager.

Hva bruker vi personopplysningene dine til?

Administrasjon av søknaden
Vi behandler kontaktopplysninger, personnummer og CV samt andre dokumenter du har lagt ved under registrering for at vi skal kunne behandle søknaden din på et ledig oppdrag. Under rekrutteringsprosessen behandler vi også opplysninger om dine personlige egenskaper som vi har innhentet fra referansene dine. Grunnen til at vi samler informasjonen, er at vi trenger den for å behandle søknaden din og eventuelt inngå en avtale med deg. Hvis du ikke gir oss denne informasjonen, har vi ikke mulighet til å behandle søknaden din eller rekruttere deg til ledige oppdrag.

Database over kandidater
Hvis du har gitt ditt samtykke, behandler vi kontaktopplysninger, personnummer, CV og andre dokumenter som du har lagt ved under registrering, for at vi skal kunne registrere deg i kandidatdatabasen vår og se hvordan du passer til kommende ledige oppdrag. Det juridiske grunnlaget for behandlingen vår er det samtykket du har gitt i forbindelse med registreringen. Hvis du ikke gir oss disse opplysningene eller ikke samtykker til å registreres i kandidatdatabasen vår, har vi ikke mulighet til å lagre opplysningene dine til fremtidig rekruttering.

Kontrollere autorisasjon og lisens samt eventuelle tilsyns- og klagesaker
For å sikre at du har søkt og fått godkjenning for yrker innen helsevesenet, kan vi sjekke informasjon fra Helsedirektoratet og Helsepersonellregisteret. For å kontrollere om det finnes tilsyns- og klagesaker registrert på godkjent helsepersonell, kan vi også komme til å behandle opplysninger fra Statens helsetilsyn. Dette er nødvendig i henhold til lov.

Markedsføring
Vi kan også komme til at bruke din e-postadresse til å sende ut Centrics nyhetsbrev. Grunnlaget for denne behandlingen er Centric Cares berettigede interesse å kommunisere  med deg i markedsføringsformål.
Vi kan også komme til å dele din e-postadresse med en tredjepart med tanke på å markedsføre Centric Care til tilpassede målgrupper. Grunnlaget for denne behandlingen er Centric Cares berettigede interesse i å kommunisere med eventuelle kandidater.

Hvem kan få tilgang til personopplysningene dine?

Opplysningene dine behandles i utgangspunktet bare av Centric Care og relevante selskaper i vårt konsern. Vi kan også komme til å dele informasjonen din i samsvar med nedenstående.

  • Når du inngår i en rekrutteringsprosess, kan vi dele din informasjon med den aktuelle arbeidsgiveren eller oppdragsgiveren (Centric Cares kunde, f.eks. et sykehus).
  • For å være sikre på at du er autorisert og lisensiert for å arbeide i helsevesenet, kan vi komme til å dele ditt HPR-nummer med helsemyndighetene for søk i Helsepersonellregisteret.
  • For å kontrollere om det finnes tilsyns- og klagesaker registrert på autorisert og lisensiert helsepersonell, kan vi også komme til å dele personnummeret ditt med Helsetilsynet. Vi kan også komme til å videreformidle dine personopplysninger til andre myndigheter eller aktører om det påkreves ved lov eller følger av en kollektivavtale.
  • Vi kan også komme til å dele din informasjon med våre interne og eksterne IT-leverandører. Eventuelle andre leverandører vi har tillit til, kan også komme til å få tilgang til samtlige personopplysninger som vi behandler om deg, men bare i den utstrekning det er nødvendig for å utføre de oppgavene de gjør for Centric Care.

Vi og samarbeidspartnerne våre behandler bare dine personopplysninger innenfor EES.

Hvor lenge tar vi vare på personopplysningene dine?

Personopplysninger vi behandler for å administrere søknad fra deg om ledig oppdrag, blir tatt vare på så lenge det er nødvendig for rekrutteringsprosessen. I utgangspunktet sletter vi derfor personopplysningene dine når rekrutteringsprosessen er avsluttet. Vi behandler ikke personopplysningene dine om du melder fra at du ikke lenger er interessert i oppdraget eller på annen måte ber om at vi sletter visse opplysninger. Centric Care kan imidlertid komme til å lagre opplysningene gjennom to år for å kunne forsvare seg mot eventuelle diskrimineringspåstander.

Om du har gitt samtykke til å være registrert i kandidatdatabasen vår for at vi skal kunne matche deg mot kommende ledige oppdrag og for at informere deg om nye kunder, tar vi vare på personopplysningene dine til du trekker samtykket eller ber om at vi sletter visse opplysninger. Hvis du har vært inaktiv i en periode på tre år, kontakter vi deg for å spørre om du fremdeles vil være registrert i kandidatdatabasen. Hvis du ikke svarer, sletter vi opplysningene dine.

Personopplysningene dine kan lagres lenger enn det som er angitt ovenfor i det omfang vi er forpliktet til det i henhold til lov, forordning, kollektivavtale eller beslutninger fra myndigheter.

Hvordan kan du påvirke vår behandling av dine personopplysninger?

Du har rett til når som helst å tilbakekalle hele eller deler av samtykket ditt om behandling av personopplysninger. Tilbakekallingen av samtykke får imidlertid ingen effekt på vår behandling av personopplysningene dine i tiden før tilbakekallingen.

I samsvar med gjeldende personvernlovgivning har du rett til å få tilgang til informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, samt rett til å be om rettelse av personopplysningene dine.

Under visse forutsetninger har du også rett til å be om å få slettet eller begrenset personopplysningene dine eller komme med innvendinger mot vår behandling. Du har også rett til å klage til Datatilsynet eller annen egnet myndighet som utøver tilsyn med bedrifters håndtering av personopplysninger.
Under visse forutsetninger har du også rett til å få overlevert de personopplysningene som gjelder deg, og som du har gitt oss, i et strukturert, allment benyttet og maskinlesbart format og har rett til å overføre disse til en annen personopplysningsansvarlig (dataportabilitet).

Hvis du vil utøve rettighetene dine i henhold til ovenstående, kan du gjøre det ved å kontakte oss per post eller e-post. Kontaktopplysningene våre er angitt ovenfor.