Varför har vi en integritetspolicy?

Centric Care AB (”Centric Care”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss.
Denna policy gäller för alla personuppgifter som samlas in när du söker lediga tjänster, uppdrag eller registrerar ditt CV via https://centriccare.eu/ ”Webbplatsen”. Policyn gäller även för de uppgifter som samlas in under rekryteringsprocessen. Med ”uppdrag” i denna policy avses såväl enskilt uppdrag som konsult och som anställd.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Centric Care AB, org.nr 556596-3351, med adress Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, telefonnummer 010-219 05 00 och e-postadress info.care.se@centric.eu är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter som vi behandlar om dig är de uppgifter som du har lämnat till oss när du söker ett uppdrag eller registrerar ditt CV på Webbplatsen. Vi behandlar även de uppgifter som vi samlar in från dig eller från tredje part under rekryteringsfasen.

Personuppgifter som du har lämnat till oss: När du registrerar dig på Webbplatsen kommer du att lämna viss information om dig till oss. Du kan även komma att lämna viss information om dig under rekryteringsfasen, t.ex. vid intervjuer. Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, telefonnummer, personnummer, bostadsadress, e-postadress, kompetenser och yrkesstatus, kön, medborgarskap, foto, CV och andra dokument som du bifogar i din ansökan, t.ex. personligt brev, legitimation och tjänstgöringsintyg.

Personuppgifter som vi har samlat in från en tredje part: Om du lämnar referenser till oss i samband med en rekrytering kan vi komma att samla in personuppgifter om dig från dessa referenser. Du har ansvar för att informera referenspersonerna om att vi registrerar deras personuppgifter. Vi kan även komma att samla in personuppgifter om dig från Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Uppgifterna som samlas in från tredje part kan t.ex. vara uppgifter om dina personliga egenskaper, om din legitimation och eventuella tillsyns- eller klagomålsärenden.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Administration av din ansökan
Vi behandlar dina kontaktuppgifter, ditt personnummer, ditt CV och andra dokument som du har bifogat vid registreringen för att vi ska kunna behandla din ansökan till lediga uppdrag. Under rekryteringsprocessen behandlar vi även uppgifter om dina personliga egenskaper som vi har samlat in från dina referenser. Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan i syfte att kunna ingå ett avtal med dig. Om du inte lämnar dessa uppgifter har vi inte möjlighet att behandla din ansökan eller rekrytera dig till lediga uppdrag.

Kandidatdatabas
Om du har lämnat ditt samtycke behandlar vi dina kontaktuppgifter, ditt personnummer, ditt CV och andra dokument som du har bifogat vid registreringen för att vi ska kunna registrera dig i vår kandidatdatabas och matcha dig mot kommande lediga uppdrag. Den lagliga grunden för vår behandling är det samtycke som du lämnade i samband med registreringen. Om du inte lämnar dessa uppgifter eller inte ger ditt samtycke till att registreras i vår kandidatdatabas har vi inte möjlighet att spara dina uppgifter för framtida rekryteringar.

Kontrollera din legitimation samt tillsyns- och klagomålsärenden
För att säkerställa att du har sökt och erhållit legitimation för yrken på hälso- och sjukvårdens område kan vi komma att behandla uppgifter från Socialstyrelsen och HoSp-registret. För att kontrollera om det finns tillsyns- och klagomålsärenden registrerad på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan vi även komma att behandla uppgifter från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig enligt lag.

Marknadsföring
Vi kan även komma att använda dina kontaktuppgifter i form av e-postadress för utskick av Centric Cares nyhetsbrev. Den lagliga grunden för vår behandling är Centric Cares berättigade intresse att kommunicera med dig i marknadsföringssyfte.
Vi kan även komma att dela din e-postadress med en tredje part i syfte att marknadsföra Centric Care till anpassade målgrupper. Den lagliga grunden för vår behandling är Centric Cares berättigade intresse av att kommunicera med eventuella kandidater.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Centric Care och relevanta bolag i vår koncern. Vi kan även komma att dela din information i enlighet med nedan.

  • När du ingår i en rekryteringsprocess kan vi komma att dela din information med den aktuella arbetsgivaren eller uppdragsgivaren (Centric Cares kund, t.ex. ett sjukhus).
  • För att säkerställa att du har sökt och erhållit legitimation för yrken på hälso- och sjukvårdens område kan vi komma att dela ditt personnummer med Socialstyrelsen för sökning i registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp).
  • För att kontrollera om det finns tillsyns- och klagomålsärenden registrerad på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan vi även komma att dela ditt personnummer med Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra myndigheter eller andra aktörer om det står föreskrivet i lag eller följer av kollektivavtal.
  • Vi kan även komma att dela din information med våra interna och externa IT-leverantörer. Eventuella andra leverantörer som vi anlitar kan också komma att få tillgång till samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att fullgöra sina åtaganden i relation till Centric Care.

Vi och våra samarbetspartners behandlar endast dina personuppgifter inom EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Centric Care sparar personuppgifter i enlighet med Almega Kompetensföretagens uppförandekod för behandling av personuppgifter. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera din ansökan till ett ledigt uppdrag sparas under den tiden som det är nödvändigt för rekryteringsprocessen. Vi raderar därför som utgångspunkt dina personuppgifter när rekryteringsprocessen är avslutad. Vi behandlar aldrig dina personuppgifter om du meddelar att du inte längre är intresserad av uppdraget eller annars begär att vi ska radera vissa uppgifter. Centric Care kan dock komma att spara uppgifterna under två år för att kunna försvara sig mot eventuella diskrimineringsanspråk.

Om du har lämnat ditt samtycke till att vara registrerad i vår kandidatdatabas för att vi ska kunna matcha dig mot kommande lediga uppdrag sparar vi dina personuppgifter tills du återkallar ditt samtycke eller annars begär att vi ska radera vissa uppgifter. Om du har varit inaktiv under en period om tre år kommer vi att kontakta dig för att fråga om du fortsättningsvis vill vara registrerad i vår kandidatdatabas. Om du inte svarar kommer vi att radera dina uppgifter.

Om du har lämnat ditt samtycke till att få marknadsföring från Centric Care kommer vi att behandla din e-postadress för utskick av nyhetsbrev tills du avregistrerar dig eller återkallar ditt samtycke.
Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning, kollektivavtal eller myndighetsbeslut.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Du har under vissa förutsättningar även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har också rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan kan du göra detta genom att kontakta oss per post eller e-post. Våra kontaktuppgifter framgår ovan.