Redegjørelse etter åpenhetsloven

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Innledning

Lov om virksomheters arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft den 1. juli 20221. Loven skal ivareta økte forventninger om virksomheters ansvarlighet knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt forbrukerens krav til informasjon om virksomhetens forretningsforbindelser.

Aktsomhetsvurderingen er et viktig verktøy for å identifisere risiko for brudd på menneskerettigheter eller negativ påvirkning på miljø og klima. Vårt arbeid tar utgangspunkt i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter2 og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv3.

Les mer her for mer informasjon om redegjørelse etter åpenhetsloven– Care AS: https://centriccare.eu/wp-content/uploads/2023/08/Redegjorelse-Apenhetsloven-2023.pdf